Programy realizowane i wspierane przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet

WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK
WWW.PIERWSZYKROK.EDU.PL

Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV.

Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie profilaktyki wtórnej i pierwotnej raka szyjki macicy. Rzetelna informacja na temat czynników ryzyka zakażenia HPV, zachęcanie do brania odpowiedzialności za zdrowie własne oraz partnera, jak również promocja postawy lidera edukacji zdrowotnej w najbliższym - to główne zadania stawiane przed realizatorami programu "Wybierz życie – pierwszy krok"

W ramach programu, prowadzone są szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy i infekcji HPV oraz zasad efektywnej komunikacji z uczniami. Nauczyciele, wyposażeni w zestaw profesjonalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych, prowadzą zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w ramach międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej podczas takich lekcji, jak: biologia, wychowanie do życia w rodzinie, itp.. Uczniowie, oprócz utrwalania zdrowych zachowań we własnym życiu, mają za zadanie podjąć temat badań profilaktycznych ze swoimi domownikami. Wsparciem dla nauczycieli i uczniów jest portal internetowy www.pierwszykrok.edu.pl

Od początku istnienia programu do prowadzenia zajęć przygotowano ponad 2600 nauczycieli z 2500 szkół, z 12 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, śląskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.

Podczas lekcji realizowanych w ramach programu, wiedzę na temat zagrożeń związanych z wirusem HPV i rakiem szyjki macicy zdobyło ok. 1 200 000 uczniów.

Ocena programu przez jego uczestników

95% młodzieży i 100% nauczycieli uznało program za potrzebny

80% rodziców rozmawiało ze swoimi dziećmi o HPV

75% ankietowanych matek zadeklarowało wykonanie badań cytologicznych

Program realizowany jest obecnie na terenie 9 województw (rok szkolny 2017/2018), przy współpracy z wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, Kuratoriami Oświaty, Polską Unią Onkologii,

NIE PŁAĆ ZA BŁĘDY. ZAPOBIEGAJ!
WWW.ZAPOBIEGAJ.ORG.PL

Profilaktyka HPV i raka szyjki macicy adresowana do środowisk kobiet i dziewcząt zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości na temat ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy i zakażenia HPV wśród kobiet ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz efektywne zachęcenie możliwie licznej grupy kobiet do regularnego wykonywania badań cytologicznych.

Program jest realizowany poprzez bezpośrednie docieranie do kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym ze zrozumiałym dla nich przekazem edukacyjnym, dotyczącym zagrożeń i możliwości zapobiegania rakowi szyjki macicy. Umożliwia to sieć edukatorów zdrowotnych stworzona w oparciu o strukturę Ośrodków Pomocy Społecznej. Istotnym elementem programu jest partnerska współpraca wielu lokalnych organizacji i instytucji zmierzająca do ułatwienia dostępu do badań cytologicznych oraz innych procedur diagnostycznych i leczniczych osobom niezaradnym i potrzebującym pomocy, zwłaszcza w terenie o słabszej infrastrukturze medycznej.

Współautorem programu "Nie płać za błędy. Zapobiegaj!" jest Stowarzyszenie „Damy Radę”. Wspierają go organizacyjnie liczne instytucje publiczne Narodowy Fundusz Zdrowia oraz lokalne władze samorządowe.

JESTEM PRZY TOBIE
WWW.JESTEMPRZYTOBIE.PL

Program wsparcia dla kobiet leczonych z powodu nowotworu narządów płciowych, w trakcie terapii oraz po jej zakończeniu, a także dla ich rodzin.

Celem projektu jest pomoc kobietom leczonym z powodu nowotworu narządów płciowych, przebywających w oddziałach ginekologicznych lub pozostających pod opieką ginekologicznych poradni przyszpitalnych. Wsparcie dotyczy również rodzin pacjentek.

Program realizowany jest wspólnie z Fundacją "Różowa Konwalia" im. Prof. Jana Zielińskiego oraz Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych, Jego celem jest, by każda chora z rozpoznaniem nowotworu narządów płciowych, rozumiała swoją chorobę, proponowany schemat leczenia i była jego aktywnym i świadomym uczestnikiem, wiedziała gdzie w razie potrzeby szukać pomocy

FORUM PROMOCJI ZDROWIA KOBIET

Skuteczne działanie w zakresie zwiększania świadomości zdrowotnej kobiet wymaga zaangażowania wielu partnerów - zarówno instytucji publicznych, prywatnych, jak i organizacji pozarządowych.

Forum Promocji Zdrowia Kobiet to cykliczne spotkania przedstawicieli wszystkich podmiotów rynku zdrowia, służące budowaniu platformy partnerskiej współpracy, prowadzeniu konstruktywnego dialogu pomiędzy specjalistami z zakresu medycyny, zdrowia publicznego, instytucjami publicznymi, samorządami terytorialnymi, a także organizacjami pozarządowymi oraz rozwijaniu mechanizmów umożliwiających efektywne wdrażanie wypracowywanych rozwiązań.

Dotychczas odbyły się 6 edycji Forum

2010 – "Zdrowe Partnerstwo receptą na skuteczną profilaktykę i ochronę zdrowia"

2011 – „Rak szyjki macicy -inni sobie z nim poradzili. My też możemy”

2012 – Polskie Forum Pacjentów – „Jestem Pacjentem”

2013 - launch Raportu „Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia”.

2014 - Forum Zdrowia Kobiet – Vital Forum

2015 – „Moda na serce” – kampania świadomościowa ukierunkowana na zagrożenie chorobami sercowo-naczyniowymi wśród kobiet oraz profilaktykę zawałów mięśnia sercowego.


Fundacja opracowała także Raport „Polki 50+. Zdrowie i jego zagrożenia”

POLSKA KOALICJA NA RZECZ WALKI Z RAKIEM SZYJKI MACICY
WWW.KOALICJARSM.PL

Koalicja to platforma zrzeszająca wszystkie najważniejsze organizacje, instytucje i osoby obecnie działające w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy, reprezentujące sektor publiczny, samorządowy, pozarządowy i prywatny. Powstałe w ten sposób grono wybitnych ekspertów i praktyków podejmuje wspólną pracę, aby stworzyć propozycję kompleksowego programu zdrowotnego, którego wdrożenie mogłoby doprowadzić do realnej poprawy sytuacji w tym wstydliwym dla zdrowia publicznego w Polsce obszarze.