JAK DZIAŁAMY: RÓŻNORODNOŚĆ

 

Różnorodność to siła płynąca z różnic. Wierzymy, że dzięki zróżnicowanemu, otwartemu personelowi jesteśmy bardziej innowacyjną, elastyczną i lepiej odpowiadającą na potrzeby klientów firmą.

Każdego dnia staramy się tworzyć otwarte miejsce pracy, w którym szanuje się różne punkty widzenia i przykłada wagę do wszystkich opinii:

• Różnorodność jest stałym motywem naszych praktyk biznesowych i strategii szkoleniowej.

• Nasi liderzy odpowiadają za realizację konkretnych celów w zakresie różnorodności i otwartości. Wyniki oceniane są na szczeblu indywidualnym, działu i całej firmy.

• Zapewniamy równe szanse zatrudnienia wszystkim kandydatom posiadającym wymagane kwalifikacje.

• Prowadzimy szeroko zakrojone poszukiwania talentów, pozyskując kwalifikowanych dostawców – dużych i małych – ze wszystkich sektorów społeczności biznesowej. Obejmuje to firmy będące własnością osób należących do mniejszości, kobiet i weteranów.


Trolltunga, Norway

Koło przedstawia wiele aspektów różnorodności w dużej organizacji, takiej jak MSD. Efektywne zarządzanie tymi aspektami może przyczynić się do stworzenia bardziej innowacyjnego, ciekawego i produktywnego miejsca pracy.