PROGRAM GRANTOWY

 

Program grantowy

Program MSD Oncology Grant - efektywne wykorzystanie innowacyjnych terapii w leczeniu nowotworów 

MSD ONCOLOGY inauguruje program grantowy w obszarze polityki zdrowotnej, by korzystanie z innowacji medycznych stało się bardziej efektywne.  Celem programu jest integracja międzynarodowej społeczności naukowców zajmujących się polityką zdrowotną oraz tworzenie rekomendacji, których beneficjentami będą pacjenci onkologiczni.

O programie

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2018 roku i objęła 5 krajów: Japonię, Brazylię, Niemcy, Izrael i Wielką Brytanię. Do drugiej edycji zaproszone są następujące państwa: Polska, Hiszpania, Włochy, Korea, Argentyna i Kolumbia. 

Granty przeznaczone są na projekty w obszarze polityki zdrowotnej , które stworzą platformę dialogu i wdrożenia rozwiązań, dzięki którym możliwy będzie szerszy dostęp do innowacyjnej opieki onkologicznej.

Program dotacji koncentruje się na polityce zdrowotnej: ustawodawstwie, przepisach, programach i działaniach związanych z onkologią. Program ten nie uwzględnia dotacji na badania kliniczne lub wyniki związane z takimi terapiami.

W ramach konkursu przyznanych zostanie 6 grantów (po jednym grancie w każdym kraju zaproszonym w aktualnej edycji konkursu). 

W Polsce program przewiduje grant w wysokości 100.000 USD. Wszelkie koszty administracyjne, w tym koszty zobowiązań podatkowych ponosi beneficjent grantu.

Zgłoszone projekty powinny dotyczyć istniejącej polityki i programów oraz zaleceń dotyczących polityki zdrowotnej w perspektywie długoterminowej, a ich celem ma być osiągnięcie jak największych korzyści zdrowotnych u pacjentów onkologicznych. Program obejmie finansowanie i stworzy możliwość do dyskusji i upublicznienia wyników badań zainicjowanych przez naukowców.

Uwaga! Warunkiem przyznania dotacji jest pomyślne ukończenie dwumiesięcznego procesu due diligence dla każdego z wybranych wnioskodawców i zawarcie umowy o treści zaproponowanej przez MSD.

Zasady i kryteria

Projekt zgłoszony w konkursie musi spełniać następujące kryteria:
 • porusza tematy związane z polityką zdrowotną dotyczącą onkologii;
 • ma potencjał, by rozwinąć istniejącą wiedzę na przedstawiony temat;
 • powinien skutkować publikacją artykułu o  odpowiedniej jakości w czasopiśmie naukowym;
 • prezentuje spostrzeżenia, które uzasadniają, dlaczego proponowane badania są istotne z punktu widzenia decydentów w obszarze polityki zdrowotnej oraz w jaki sposób wyniki tych badań byłyby najskuteczniej rozpowszechniane; 
 • będzie prowadzony przez wnioskodawców z doświadczeniem w realizacji wysokiej jakości niezależnych badań w obszarze polityki zdrowotnej;
 • jest przygotowany przez instytucję działającą na zasadzie non-profit i spełniającą warunki określone w Dokumentacji konkursowej.

   
Naukowcy aplikujący o grant muszą spełnić następujące wymagania:
 • Przeprowadzenie i przedstawienie wyników oryginalnych, wysokiej jakości i niezależnych badań, zgodnych z ofertą złożoną przy ubieganiu się o dotację.
 • Niezależność w realizacji i formułowaniu wniosków z badań - wymagane jest, aby naukowcy zachowali pełną niezależność wobec stron trzecich, zarówno wobec MSD, jak i innych badaczy i instytucji.
 • Udział w dyskusjach z innymi kandydatami wybranymi do finału programu, w celu zdefiniowania wspólnych tematów i problemów, które pojawiają się w różnych krajach uczestniczących w tym programie.
 • Udział w lokalnych, prowadzonych przez naukowców seminariach, otwartych dla decydentów, klinicystów i innych kluczowych liderów opinii, w celu rozpoczęcia dyskusji publicznej na temat niezbędnych zmian w polityce zdrowotnej, które doprowadzą do stworzenia przestrzeni do najbardziej efektywnego wykorzystywania innowacyjnych metod opieki nad chorymi onkologicznie (w pierwszym i drugim kwartale 2020r.).
 • Publikacja 1 manuskryptu w lokalnym lub regionalnym czasopiśmie recenzowanym (w drugim i trzecim kwartale 2020r.).
 • Publikacja 2-3 prac opiniotwórczych lub innych publikacji w celu rozpowszechnienia kluczowych spostrzeżeń z badań podstawowych (w drugim i trzecim kwartale 2020r.).
 • Jawne i transparentne informowanie o finansowaniu projektu przez MSD oraz metodologii projektu.

Organizacje lub projekty, które NIE kwalifikują się do wsparcia:
 • Podstawowe lub kliniczne projekty badawcze, w tym badania epidemiologiczne, badania kliniczne, badania wyników, badania rzeczywistych dowodów lub inne badania farmaceutyczne.
 • Organizacje lub inne podmioty, które kupują, polecają, używają, refundują lub przepisują produkty MSD lub mają możliwość wpływania na zakup, wykorzystanie, przepisywanie, pozycjonowanie, wycofanie czy refundację produktów MSD, reprezentujące pacjentów, pracowników służby zdrowia (HCP) lub płatnika. Uniwersyteckie ośrodki, posiadające szpitale akademickie mogą kwalifikować się do udziału w konkursie po przeprowadzeniu audytu lokalnego.
 • Organizacje nastawione na zysk.
 • Projekty, które bezpośrednio wpływają na działalność firmy MSD lub ją rozwijają.
 • Organizacje, kampanie i działania o charakterze politycznym.
 • Organizacje związkowe.
 • Organizacje lub grupy religijne. 
 • Organizacje dyskryminujące ze względu na rasę, grupę społeczną, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, religię, wiek, pochodzenie narodowe, status weterana lub niepełnosprawność.
 • Działalność kapitałowa, w tym budowa lub renowacja obiektów oraz ich wyposażenie.
 • Zakup materiałów lub sprzętu niezwiązanego z proponowanym projektem lub programem.
 • Usługi opieki medycznej, usługi planowania rodziny, zakup leków, środków antykoncepcyjnych, szczepionek lub wyrobów medycznych.
 • Rozwój nowych produktów.
 • Imprezy, których celem jest zbieranie funduszy, takie jak kolacje / gale.
 • Wypłata wynagrodzeń pracownikom niezwiązanym z proponowanym projektem lub programem.
 • Organizacje, w przypadku których dotacja przekracza 50% ich obecnego budżetu rocznego.

TERMIN ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

 • Zgłoszenia do programu w języku angielskim należy przesłać na adres mailowy: oncopolicy@merck.com do dnia 25 sierpnia 2019r.

KONTAKT

 • Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować lokalnie na adres: katarzyna.kozlowska@merck.com  
 • Uwaga - finalne zgłoszenie prosimy kierować na adres: oncopolicy@merck.com w języku angielskim.

DOKUMENTY KONKURSOWE