REGULAMIN

 

Regulamin korzystania z serwisu www.msd.pl


Proszę uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem korzystania z serwisu www.msd.pl (zwanym dalej „Regulaminem”) przed rozpoczęciem używania niniejszych stron internetowych. Przez korzystanie z serwisu www.msd.pl zgadzają się Państwo na obowiązywanie Regulaminu bez żadnych zastrzeżeń. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie serwisu.


1 Postanowienia ogólne


1.1 Regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.msd.pl („Serwis”) Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu bez żadnych zastrzeżeń.


1.2 Właścicielem Serwisu jest firma MSD Polska sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000180490, NIP 9512098811 , adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, adres elektroniczny www.merck.com (zwana dalej „Właścicielem” ).


1.3 Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników Internetu.


1.4 Korzystając z Serwisu zobowiązują się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


1.5 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych z którymi połączony jest Serwis. Umożliwienie połączenia z takimi stronami internetowymi nie oznacza, że Właściciel rekomenduje taką stronę lub też produkty lub usługi dostępne na takich stronach internetowych.


1.6 Serwis może zostać zmieniony w każdym czasie bez uprzedzenia. Użytkownik Serwisu ma obowiązek sprawdzania zmian wprowadzonych do Regulaminu.


2 Informacje dotyczące zdrowia


2.1 Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, eksperci, Wykonawca jak i Właściciel Serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte zostały rzetelnie podane. Zarówno autorzy, eksperci, jak i Właściciel Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani za żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie, w szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, rzetelność i aktualność zamieszczonych informacji, decyzji podejmowanych na podstawie informacji wykorzystanych w Serwisie,


2.2 Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż w związku ze stosowaniem jakiekolwiek produktu leczniczego możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego.


2.3 Ostateczne decyzje dotyczące zastosowania określonej terapii, lub też produktów leczniczych, należą zawsze do lekarza. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek terapii lub produktu, opisanych w Serwisie, skonsultuj się z lekarzem.


2.4 Produkty lecznicze, o których mowa wymienione w Serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.


2.5 Informacje zawarte w działach "MSD NEWSROOM " oraz "Dla lekarzy", mogą zawierać informacje dotyczące nie tylko MSD Polska Sp. z o.o. ale także Merck & Co. Inc. Informacje dotyczące Merck & Co. Inc. mogą zawierać również informacje o produktach leczniczych i szczepionkach nad którymi badania dopiero są prowadzone lub które nie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu w Polsce.


2.6 Umieszczone opisy produktów leczniczych zawierają tylko i wyłącznie informacje zawarte w ich Charakterystykach produktu leczniczego lub też stanowią ich skróty (tzw. „skrócona informacja o leku”).


2.7 Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


3 Warunki techniczne


3.1 Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu, Nie ponosi jednak odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do Serwisu.


3.2 Właściciel nie może zagwarantować, że informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika Serwisu w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel nie może zapewnić, że korzystanie z Serwisu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych. Właściciel nie zapewnia, że użytkownik uzyska dokładnie takie informacje jakich szukał w Serwisie.


3.3 Właściciel nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.


3.4 Właściciel nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym, dlatego też wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.


4 Własność intelektualna


4.1 Układ graficzny Serwisu, zdjęcia, grafiki oraz teksty umieszczone w Serwisie stanowią utwór w rozumieniu właściwych przepisów prawa autorskiego, do którego prawa autorskie prawa majątkowe lub stosowane licencje przysługują Właścicielowi.


4.2 Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu, w tym wydruk i kopiowanie jego fragmentów wyłącznie do użytku osobistego.


4.3 Korzystanie z Serwisu do celów innych niż użytek osobisty, modyfikowanie Serwisu lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.


4.4 Zawartość Serwisu obejmuje nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. Korzystanie ze znaków towarowych umieszczonych w Serwisie wymaga wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.


4.5 Informacje prezentowane w dziale „MSD Newsroom” i oznaczone jako „Informacje prasowe” mogą być wykorzystane nieodpłatnie przez środki masowego przekazu. Warunkiem wykorzystania tych materiałów jest podanie w publikacji źródła informacji.


5 Postanowienia końcowe

5.1 Nazwy produktów leczniczych, które umieszczone są w ich Charakterystykach Produktu Leczniczego lub ich skrótach zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.


5.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.Ta strona jest przeznaczona tylko dla użytkowników z Polski.


Proszę zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się w jaki sposób MSD chroni dane mogące posłużyć identyfikacji internautów.