Hero Image

2021 MSD Policy Oncology Grant

Program MSD Policy Oncology Grant – efektywne wykorzystanie innowacyjnych terapii w leczeniu nowotworów

Celem programu jest integracja międzynarodowej społeczności naukowców zajmujących się polityką zdrowotną oraz tworzeniem rekomendacji, których beneficjentami będą pacjenci onkologiczni.

Od ponad stu lat MSD tworzy innowacyjne rozwiązania dla życia i zdrowia pacjentów, dostarczając leki i szczepionki na wiele spośród groźnych chorób na świecie.

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najpilniejszych niezaspokojonych potrzeb medycznych. Na całym świecie w 2012 r. zdiagnozowano ponad 14 milionów nowych przypadków raka.Szacuje się, że liczba ta wzrośnie do ponad 20 milionów do 2030 r.2

W MSD angażujemy się w przekształcanie przełomowych innowacji biomedycznych w nowatorskie terapie, które pomagają wydłużyć i poprawić jakość życia osób chorych na raka na całym świecie.

Wierzymy, że pracownicy naukowi w obszarze polityki zdrowotnej odgrywają kluczową rolę – poprzez swoją pracę badawczą, działalność edukacyjną i działania społeczne – w rzetelnych dyskusjach opartych na dowodach. Poprzez niniejszy Oncology Policy Grant Program MSD stara się umożliwić instytucjom zwiększenie ich zdolności w zakresie badań, nauczania i rozpowszechniania wiedzy. Poza wspieraniem niezależnych badań program zapewni międzynarodowe forum dla badaczy do wymiany pomysłów dotyczących pojawiających się kwestii polityki w zakresie chorób nowotworowych i identyfikowania nowych obszarów badań.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2018 roku. Do drugiej edycji konkursu  w 2019 roku została zaproszona Polska, a jej laureatem została Fundacja Onkologiczna Alivia, która zajęła się tematyką dot. polityki zdrowotnej opartej na danych.  W 2021 roku Polska została zaproszona do programu po raz kolejny.

Program koncentruje się na polityce zdrowotnej: ustawodawstwie, przepisach, programach i działaniach związanych z onkologią. Program ten nie uwzględnia grantów na badania kliniczne lub wyniki związane z takimi terapiami.

Program ma na celu zachęcanie do badań w obrębie następujących tematów: Choroby onkologiczne a pandemia COVID-19; Polityka w zakresie oceny innowacyjnych rozwiązań w opiece onkologicznej i wspierania ich wdrożenia; Metody finansowania i dostęp do opieki zdrowotnej.

W oparciu o zasadę konkursu, bieżąca edycja programu ma na celu przyznanie ośmiu grantów w skali całego globu. Wartość grantu może wynieść do 50 000 USD (USD), a jej celem jest zapewnienie finansowania badań w zakresie polityki zdrowotnej oraz stworzenie możliwości dialogu i rozpowszechniania wyników w odniesieniu do dostępu do opieki onkologicznej.

Wszelkie koszty administracyjne, w tym koszty zobowiązań podatkowych ponosi beneficjent grantu.

Uwaga! Warunkiem przyznania dotacji jest pomyślne ukończenie dwumiesięcznego procesu due diligence dla każdego z wybranych wnioskodawców i zawarcie umowy o treści zaproponowanej przez MSD.

1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Accessibility verified on September 12, 2014.
2. American Cancer Society. Global Cancer Facts & Figures. 2nd Edition. Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-027766.pdf. Accessibility verified on September 12, 2014.

Wybór odbywa się na podstawie konkursowego procesu składania wniosków i oceny. Proces ten opiera się na zaleceniach komisji rewizyjnej w centrali MSD w Stanach Zjednoczonych, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych funkcji w MSD.

Następujące kryteria zostaną wykorzystane do wyboru najlepszych wniosków o dotację, które zostaną rozpatrzone w procesie due diligence:

Projekt zgłoszony w konkursie musi spełniać następujące kryteria:

1) Znaczenie zgłaszanego projektu badawczego dla polityki zdrowotnej w kontekście lokalnym

Kryterium to odnosi się do strategicznego znaczenia zgłaszanego projektu badawczego w odniesieniu do polityki zdrowotnej:
a) Oczekiwany wkład i zdolność pogłębienia istniejącego zasobu wiedzy,
b) Wartość dodana dla co najmniej jednego ze wskazanych w programie obszarów polityki zdrowotnej; i
c) Powiązanie projektu z lokalnym kontekstem społecznym, kulturowym i politycznym.

2) Innowacyjność i jakość techniczna zgłoszenia

Kryterium to uwzględnia:
d) Innowacyjne pomysły i charakter badań,
e) Jasne i dokładne sformułowanie celów i zadań, metod, przewidywanych wyników; i
f) Plan promocji, który określa, w jaki sposób wyniki badań będą najskuteczniej rozpowszechniane.

3) Etyka i jakość zarządzania aplikacji

Kryterium to określa, czy wniosek jest zgodny z wartościami etycznymi firmy i sprawdza, czy spełnia wymogi kwalifikacyjne programu.
Wypłata grantu jest uzależniona od pomyślnego zakończenia dwumiesięcznego procesu due diligence dla każdego z wybranych wnioskodawców.

Naukowcy aplikujący o grant muszą spełnić następujące wymagania:

 • Przeprowadzenie i przedstawienie wyników oryginalnych, wysokiej jakości i niezależnych badań, zgodnych z ofertą złożoną przy ubieganiu się o grant.
 • Niezależność w realizacji i formułowaniu wniosków z badań – wymagane jest, aby naukowcy zachowali pełną niezależność wobec stron trzecich, zarówno wobec MSD, jak i innych badaczy i instytucji.
 • Udział w dyskusjach z innymi kandydatami wybranymi do finału programu, w celu zdefiniowania wspólnych tematów i problemów, które pojawiają się w różnych krajach uczestniczących w tym programie.
 • Udział w lokalnych, prowadzonych przez naukowców seminariach, otwartych dla decydentów, klinicystów i innych kluczowych liderów opinii, w celu rozpoczęcia dyskusji publicznej na temat niezbędnych zmian w polityce zdrowotnej, które doprowadzą do stworzenia przestrzeni do najbardziej efektywnego wykorzystywania innowacyjnych metod opieki nad chorymi onkologicznie (najpóźniej do końca IV kwartału 2022r.).
 • Publikacja 1 manuskryptu w lokalnym lub regionalnym czasopiśmie recenzowanym (najpóźniej do końca IV kwartału 2022r.).
 • Publikacja 1 lub więcej prac opiniotwórczych lub innych publikacji w celu rozpowszechnienia kluczowych spostrzeżeń z badań podstawowych (najpóźniej do końca III kwartału 2022r.).
 • Jawne i transparentne informowanie o finansowaniu projektu przez MSD oraz metodologii projektu.

Organizacje lub projekty, które NIE kwalifikują się do wsparcia:

Organizacje lub projekty spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów NIE kwalifikują się do wsparcia:

 • Działania, które obejmują pomiar lub modelowanie bezpieczeństwa, skuteczności lub wyników klinicznych jednego z naszych produktów lub klasy leków/szczepionek, do której należy produkt MSD;
 • Działania obejmujące badania, analizy lub modelowanie (i) wykorzystania któregokolwiek z produktów naszej Spółki lub klasy leków/szczepionek, dla których nasza Spółka posiada produkt oraz (ii) epidemiologii, obciążenia chorobą lub ekonomiki zdrowia;
 • Organizacje lub inne podmioty, które kupują, polecają, używają, refundują lub przepisują produkty MSD lub mają możliwość wpływania na zakup, wykorzystanie, przepisywanie, pozycjonowanie, wycofanie czy refundację produktów MSD, reprezentujące pacjentów, pracowników służby zdrowia (HCP) lub płatnika. Uniwersyteckie ośrodki, posiadające szpitale akademickie mogą kwalifikować się do udziału w konkursie po przeprowadzeniu audytu lokalnego;
 • Projekty, które bezpośrednio wpływają na działalność firmy MSD lub ją rozwijają, m.in. poprzez zakupy, korzystanie z produktu, przepisywanie, stanowisko w wykazie leków, wycenę, refundacje, skierowania, a także zalecenie lub płatność za produkty;
 • Organizacje nastawione na zysk;
 • Organizacje, kampanie i działania polityczne;
 • Organizacje związkowe;
 • Organizacje lub grupy religijne;
 • Organizacje dyskryminujące ze względu na rasę, grupę społeczną, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, religię, wiek, pochodzenie narodowe, status weterana lub niepełnosprawność;
 • Działalność kapitałowa, w tym budowa lub renowacja obiektów oraz ich wyposażenie.
 • Podstawowe lub kliniczne projekty badawcze, w tym badania epidemiologiczne, badania kliniczne, badania wyników, badania rzeczywistych dowodów lub inne badania farmaceutyczne;
 • Zakup materiałów lub sprzętu niezwiązanego z proponowanym projektem lub programem;
 • Usługi opieki medycznej, usługi planowania rodziny, zakup leków, środków antykoncepcyjnych, szczepionek lub wyrobów medycznych;
 • Rozwój nowych produktów;
 • Imprezy, których celem jest zbieranie funduszy, takie jak kolacje / gale;
 • Wypłata wynagrodzeń pracownikom niezwiązanym z proponowanym projektem lub programem;
 • Organizacje, w przypadku których dotacja przekracza 50% ich obecnego budżetu rocznego.

TERMIN ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

 • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 lipca 2021r.
 • Zgłoszenie należy przesłać w języku angielskim na adres: msdgrant.com. Prosimy o utworzenie konta, a następnie wybranie opcji: „I have an invitation code” w celu otworzenia zgłoszenia. Kod zaproszenia to: OncPol21