Hero Image

Wartości i przejrzystość

Nasze wartości nadają sens naszej pracy

Nasze wartości są dla nas kluczowe. Kierujemy się nimi we wszystkich decyzjach i działaniach.

Dzięki nim zyskaliśmy zaufanie i szacunek naszych współpracowników, klientów i społeczeństwa.

Etyka i przejrzystość

Etyka i przejrzystość są podstawą naszej reputacji korporacyjnej. Stosujemy najwyższe standardy etyki i uczciwości we wszystkich naszych działaniach – w kontaktach z lekarzami, organizacjami pacjentów, decydentami, w prowadzeniu badań klinicznych, wspieraniu partnerów oraz rejestracji leków. Troszczymy się również o nasze środowisko naturalne.

Nasze wartości i standardy są określone w Kodeksie Postępowania MSD. Będąc członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przestrzegamy również Kodeksu Dobrych Praktyk który określa zasady współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Kodeks postępowania

Kodeks Dobrych Praktyk

MSD Polska jako członek Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk. Kodeks Dobrych Praktyk stanowi zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk jego Sygnatariusze zobowiązują się do publicznego informowania o wartości i rodzaju konkretnej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Za ich wiedzą i zgodą informacje te zamieszczane będą na stronach internetowych Sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk.

Informacja MSD o wartości i rodzaju konkretnej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia

RAPORT PRZEJRZYSTOŚCI – NOTA METODOLOGICZNA

Sposób udostępnienia informacji

Firma MSD jako sygnatariusz Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA zobowiązana jest udostępnić informacje o współpracy i związanych z nią Świadczeniach przekazywanych Przedstawicielom zawodów medycznych oraz Organizacjom ochrony zdrowia raz do roku, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia danego okresu raportowanego. Okres raportowany obejmuje każdorazowo pełny poprzedni rok kalendarzowy („Okres raportowany”).
Udostępnienie informacji polega na zamieszczeniu jej na stronie internetowej firmy. Wartości Świadczeń ujawniane są w polskich złotych. W Formularzu uwzględnia się łącznie Świadczenia przekazane Beneficjentom przez Sygnatariusza Kodeksu oraz przez spółki z jego grupy kapitałowej, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 13 Kodeksu.

Informacje będą dostępne na stronie MSD Polska przez okres 3 lat od dnia, w którym zostały one udostępnione po raz pierwszy, chyba że zgoda Beneficjenta na ujawnienie Świadczeń została cofnięta.

UWAGA: Jeżeli jesteś przedstawicielem zawodu medycznego, współpracującym z MSD, możesz wycofać zgodę na publikację danych lub zgłosić pytanie dotyczące ujawnianych kwot przy pomocy poniższego formularza. Zgodę uznajemy za cofniętą po zakończeniu procedury potwierdzającej tożsamość osoby zgłaszającej. Na pytania dotyczące wątpliwości co do publikowanych kwot odpowiemy w terminie do 7 dni.

Wsparcie MSD w Polsce dla organizacji pacjenckich

Dbając o wysokie standardy etyczne innowacyjna branża farmaceutyczna przyjęła w 2008 r. Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.
Dokument ten wyznacza normy działań w zakresie: promocji i reklamy produktów leczniczych, organizacji sympozjów, kongresów i innych spotkań naukowych, prowadzenia badań, współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami pacjentów.
Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA, który zastępuje dotychczasowy Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego oraz Kodeks Przejrzystości.