Hero Image

2024 MSD Policy Oncology Grant

Program MSD Policy Oncology Grant – pełne wykorzystanie innowacyjnych metod leczenia nowotworów

Celem programu jest integracja międzynarodowej społeczności naukowców zajmujących się polityką zdrowotną opartą o dowody oraz tworzeniem rekomendacji systemowych, których beneficjentami będą pacjenci onkologiczni.

Od ponad stu lat MSD tworzy innowacyjne rozwiązania dla życia i zdrowia pacjentów, dostarczając leki i szczepionki na wiele spośród groźnych chorób na świecie, wspierając zmiany systemowe mające na celu zwiększanie dostępu do opieki zdrowotnej dzięki różnorodnym programom i partnerstwom.

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najpilniejszych niezaspokojonych potrzeb medycznych. Na całym świecie w 2020 r. zdiagnozowano ponad 19,3 milionów nowych przypadków raka1.Szacuje się, że liczba ta wzrośnie do ponad 28,4 milionów do 2040 r.[1].

W MSD angażujemy się w przekształcanie przełomowych innowacji biomedycznych w nowatorskie terapie, które pomagają wydłużyć i poprawić jakość życia osób chorych na raka na całym świecie.

Wierzymy, że pracownicy naukowi w obszarze polityki zdrowotnej odgrywają kluczową rolę w rzetelnych dyskusjach opartych na dowodach – poprzez swoją pracę badawczą, działalność edukacyjną i działania publiczne. Poprzez niniejszy Oncology Policy Grant Program MSD stara się wesprzeć instytucje i organizacje w zakresie badań, nauczania i rozpowszechniania wiedzy. Poza wspieraniem niezależnych badań program zapewnia międzynarodowe forum do wymiany pomysłów dotyczących kwestii polityki w zakresie chorób nowotworowych i identyfikowania nowych obszarów badań w zakresie działania polityki dotyczącej chorób nowotworowych.

Bieżąca edycja programu ma na celu przyznanie do czterech grantów w skali całego świata w 2024 r. Wartość grantu może wynieść do 50 000 dolarów amerykańskich, a jej celem jest zapewnienie finansowania badań w zakresie polityki zdrowotnej oraz wsparcie dialogu i rozpowszechniania wyników w odniesieniu do dostępu do opieki onkologicznej.

Wszelkie koszty administracyjne, w tym koszty zobowiązań podatkowych ponosi beneficjent grantu.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2018 roku. Od tego czasu polskie podmioty dwukrotnie, tj. w roku 2019 oraz 2021, były  laureatami programu grantowego MSD.

Program koncentruje się na onkologicznej polityce zdrowotnej: ustawodawstwie, przepisach, programach i działaniach związanych z onkologią. Nie uwzględnia on dotacji na badania skoncentrowane na konkretnych terapiach klinicznych lub wynikach związanych z takimi terapiami. Badania kliniczne, gromadzenie danych pacjentów (ilościowe lub jakościowe) oraz modelowanie nie wchodzą w zakres tego Programu. Program ma na celu zachęcanie do badań w obrębie następujących tematów:

 • wpływ polityki onkologicznej na pacjentów,
 • poprawa finansowania i dostępu do opieki onkologicznej,
 • wyrównywanie różnic w dostępie do opieki onkologicznej.

Uwaga! Warunkiem przyznania dotacji jest pomyślne ukończenie dwumiesięcznego procesu due diligence dla każdego z wybranych wnioskodawców i zawarcie umowy o treści zaproponowanej przez MSD.

Wszelkie koszty administracyjne, w tym koszty zobowiązań podatkowych ponosi beneficjent grantu.

1. International Agency for Research on Cancer; Press Release No 292. 15 December 2020. Dostępne pod linkiem: https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2020/12/pr292_E.pdf (dostęp 15.03.2024)

Wybór odbywa się na podstawie konkursowego procesu składania wniosków i oceny. Proces ten opiera się na zaleceniach komisji rewizyjnej w centrali MSD w Stanach Zjednoczonych, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych funkcji w MSD.

Opisane poniżej kryteria zostaną wykorzystane do wyboru najlepszych wniosków o grant, które następnie zostaną rozpatrzone w procesie due diligence.

Projekt zgłoszony w konkursie musi spełniać następujące kryteria:

1) Znaczenie zgłaszanego projektu badawczego dla polityki zdrowotnej w kontekście lokalnym

Kryterium to odnosi się do strategicznego znaczenia zgłaszanego projektu badawczego w odniesieniu do polityki zdrowotnej:

a) oczekiwanego wkładu i zdolności pogłębienia istniejącego zasobu wiedzy,

b) wartości dodanej i dostosowania do co najmniej jednego ze wskazanych w programie obszarów polityki zdrowotnej

c) powiązania projektu z lokalnym kontekstem społecznym, kulturowym i politycznym.

2) Innowacyjność i jakość techniczna zgłaszanego projektu

Kryterium to uwzględnia zdolność do spełnienia wymogów jakości technicznej dotyczących:

d) innowacyjnych pomysłów i charakteru badań,

e) jasnych i dokładnie sformułowanych celów i zadań, metod, przewidywanych wyników oraz

f) planu promocji, który określa, w jaki sposób wyniki badań będą najskuteczniej rozpowszechniane.

3) Etyka i jakość zarządzania zgłaszanym projektem

Kryterium to ma na celu weryfikację czy wniosek jest zgodny z wartościami etycznymi firmy i czy spełnia wymogi kwalifikacyjne programu opisane powyżej.

Wypłata grantu jest uzależniona od pomyślnego zakończenia dwumiesięcznego procesu due diligence dla każdego z wybranych wnioskodawców.

Aplikujący o grant muszą przedstawić swoją zdolność do:

 • Przeprowadzenia oryginalnych, wysokiej jakości i niezależnych badań, zgodnych z propozycją złożoną przy ubieganiu się o grant.
 • Utrzymania niezależności w przeprowadzeniu badań – wymagane jest, aby wnioskodawcy  zachowali pełną niezależność w prowadzeniu badań oraz formułowaniu wniosków z tych badań  zarówno wobec MSD, jak i stron trzecich.
 • Udziału w dyskusjach z innymi laureatami programu, w celu zdefiniowania wspólnych tematów i problemów, które pojawiają się w różnych krajach uczestniczących w tym programie.
 • Udziału w lokalnych, prowadzonych przez naukowców seminariach, otwartych dla decydentów, klinicystów i innych kluczowych liderów opinii, w celu rozpoczęcia dyskusji publicznej na temat niezbędnych zmian w polityce potrzebnych do maksymalizacji korzyści z innowacyjnej opieki onkologicznej, nie później niż do końca drugiego kwartału 2025 r.
 • Publikacji 2 lub więcej prac opiniotwórczych lub innych publikacji w celu rozpowszechnienia kluczowych spostrzeżeń z badań podstawowych (najpóźniej do końca III kwartału 2025 r.).
 • złożenia 1 manuskryptu w lokalnym lub regionalnym czasopiśmie recenzowanym (najpóźniej do końca IV kwartału 2025 r.).
 • Jawnego i transparentnego informowania o finansowaniu projektu przez MSD oraz metodologii projektu.

Organizacje lub projekty, które NIE kwalifikują się do wsparcia:

Organizacje lub projekty spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów NIE kwalifikują się do wsparcia:

 • Działania, które obejmują pomiar lub modelowanie bezpieczeństwa, skuteczności lub wyników klinicznych jednego z naszych produktów lub klasy leków/szczepionek, do której należy produkt MSD;
 • Działania, które nie mają jasnego ukierunkowania politycznego;
 • Działalność obejmująca badania, analizę lub modelowanie (i) wykorzystania dowolnego produktu naszej Spółki lub klasy leku/szczepionki, do której należy produkt MSD oraz (ii) inne badania nieinterwencyjne;
 • Organizacje lub inne podmioty, które kupują, polecają, stosują, refundują lub przepisują produkty MSD lub mają możliwość wpływania na zakup, wykorzystanie, przepisywanie, recepturę, pozycjonowanie, wycenę czy refundację produktów MSD, oraz ich polecanie, skierowania lub zapłatę za produkty MSD, takie jak pacjenci, pracownicy służby zdrowia (HCP) lub płatnicy. Akademickie ośrodki na uniwersytetach posiadające szpitale mogą kwalifikować się do udziału w konkursie po przeprowadzeniu audytu lokalnego;
 • Projekty, które bezpośrednio wpływają na działalność firmy MSD lub ją rozwijają, m.in. poprzez zakupy, korzystanie z produktu, przepisywanie, określanie receptury, wycenę, refundacje, skierowania, polecanie, a także zalecenie lub płatność za produkty;
 • Organizacje nastawione na zysk;
 • Organizacje, kampanie i działania polityczne;
 • Organizacje związkowe lub pracownicze;
 • Organizacje religijne lub grupy, których działalność ma przede wszystkim cel związany z sekciarstwem;
 • Organizacje dyskryminujące ze względu na rasę, grupę społeczną, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, religię, wiek, pochodzenie narodowe, status weterana lub niepełnosprawność;
 • Działalność inwestycyjna, w tym budowa lub renowacja obiektów oraz ich wyposażenie.
 • Podstawowe lub kliniczne projekty badawcze, w tym badania epidemiologiczne, badania kliniczne, badania wyników, badania oparte na danych rzeczywistych lub inne badania farmaceutyczne;
 • Zakup materiałów lub sprzętu niezwiązanego z proponowanym projektem lub programem;
 • Usługi opieki medycznej, włączając badania lub testy medyczne, usługi planowania rodziny, zakup leków, środków antykoncepcyjnych, szczepionek lub wyrobów medycznych;
 • Opracowywanie nowych produktów;
 • Wydarzenia (eventy), których celem jest zbieranie funduszy, takie jak kolacje/gale;
 • Wypłata wynagrodzeń pracownikom niezwiązanych z proponowanym projektem lub programem;
 • Organizacje, w przypadku których dotacja przekracza 50% ich obecnego budżetu rocznego;
 • Podmioty, w przypadku których obowiązujące przepisy prawa oraz wiążące MSD kodeksy dobrych praktyk, uznają granty udzielone przez firmy farmaceutyczne za niedopuszczalne.

Wnioski o grant powinny być jasno napisane i zwięzłe, obejmować nie więcej niż 5 stron, nie licząc strony tytułowej oraz skróconych życiorysów. Komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być pisany czcionką 11-punktową Calibri z pojedynczą interlinią i marginesami wynoszącymi 1 cal. Kompletny wniosek powinien zawierać także:

 • Nazwę organizacji:
 • Adres i dane kontaktowe:
 • Nazwę głównego badacza i współbadaczy:
 • Potwierdzenie statusu organizacji jako organizacji non-profit
 • Temat dotacji dla wniosku: Do wyboru jeden z trzech obszarów tematycznych
 • Tytuł propozycji
 • Streszczenie wniosku (2-3 zdania)
 • Abstrakt (do 100 słów).

TERMIN ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 maja 2024 r.

Konieczne jest wypełnienie formularza wniosku (wszystkie pola są obowiązkowe) i załadowanie w sekcji „Upload Proposal” na adres: msdgrant.com. Prosimy o utworzenie konta, a następnie wybranie opcji: „I have a submission code” w celu otworzenia zgłoszenia. Kod zaproszenia to: OncPol2024

PL-NON-01173 wyd. 03/2024