Hero Image

2023 MSD For Mothers Grant Program

2023 MSD for Mothers Global Grants Program

Od ponad 130 lat firma MSD niesie ludzkości nadzieję poprzez opracowywanie ważnych leków i szczepionek. Aspirujemy do bycia wiodącą na świecie prowadzącą intensywne badania firmą biofarmaceutyczną — a dziś jesteśmy w czołówce badań dostarczających innowacyjne rozwiązania zdrowotne, które przyspieszają profilaktykę i leczenie chorób u ludzi i zwierząt. W ramach strategii MSD w zakresie środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG) firma zobowiązała się publicznie do zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej dla osób w krajach o niskich i średnich dochodach oraz dla populacji o niedostatecznym poziomie usług w krajach o wysokich dochodach.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKU

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić szablon wniosku. Wzór wniosku zawiera szczegółowe wytyczne aplikowania do programu. Prosimy o kontakt mailowy w sprawie otrzymania szablonu wniosku.

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU

Zgłoszenia należy składać do 17:00 ET 2 czerwca 2023 r. Umowy zostaną w pełni sfinalizowane, a prace rozpoczną się nie później niż w grudniu 2023 r.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE dot. PROGRAMU

CEL PROGRAMU: Zwiększenie równości w zdrowiu matek i pomoc w stworzeniu świata, w którym żadna kobieta nie musi umierać, dając życie poprzez działania mające na celu:

 • Trwałe wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla matek, w tym planowania rodziny
 • Wspieranie akredytacji dla lokalnych dostawców usług medycznych w oparciu o kryterium jakości
 • Opracowywanie i wdrażanie innowacji sektora prywatnego
 • Włączanie rozwiązań skierowanych do społeczności lokalnej

Czas trwania program grantowego: 2 lub 3 lata

Wysokość darowizny (maksymalna): $250K - $725K USD

2023 MSD for Mothers Global Grants Program – STRATEGICZNE OBSZARY PROGRAMU

Globalne dotacje MSD for Mothers powinny uwzględniać podstawowe zasady, które są zgodne z wartościami MSD: podejście skoncentrowane na zdrowiu kobiet, rozszerzaniu dostępu do wysokiej jakości opieki z wykorzystaniem mocy technologii cyfrowych, integrowaniu społeczności w celu opracowywania rozwiązań i odblokowywaniu innowacyjnych mechanizmów finansowania umożliwiających długoterminowy zrównoważony rozwój. Finansowane programy powinny również obejmować co najmniej jeden z następujących obszarów zainteresowania. Komponenty projektu, które skupiają się wyłącznie na śmiertelności niemowląt i dzieci, nie będą brane pod uwagę, chociaż rozważone zostaną projekty, które łączą interwencje dotyczące śmiertelności płodów i noworodków oraz śmiertelności matek.

1. Innowacyjne i trwałe programy mające na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej nad matkami

 • Wykorzystanie mobilnej/elektronicznej technologii medycznej w celu poprawy jakości opieki
 • Innowacyjne metody szkoleniowe mające na celu wzmocnienie umiejętności pracowników służby zdrowia w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie z powikłaniami związanymi z ciążą i porodem
 • Nowe podejście do modeli opieki, które integrują opiekę położniczą w ramach planowania rodziny, opieki przedporodowej, porodu i opieki poporodowej
 • Programy poprawy jakości opieki
 • Działania mające na celu zwiększenie udziału społeczności w promowaniu wysokiej jakości opieki

2. Innowacyjne i zrównoważone programy zwiększające równość w dostępie do zdrowia

 • Systemy skierowań w celu wzmocnienia powiązań w ramach usług lokalnego sektora prywatnego i sektora publicznego
 • Programy koncentrujące się na poprawie dostępu i wykorzystania usług planowania rodziny i usług macierzyńskich wśród dorastającej populacji
 • Praca nad usunięciem barier w dostępie i korzystaniu z cyfrowych innowacji zdrowotnych

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe i finansowe, które przyczyniają się do poprawy jakości oraz równości

 • Cyfrowe rozwiązania zdrowotne, które rozszerzają i poprawiają świadczenie wysokiej jakości opieki w zakresie zdrowia macierzyńskiego
 • Wgląd w dane, aby pomóc kobietom i pracownikom służby zdrowia w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących opieki
 • Innowacyjne metody finansowania i/lub przedsiębiorcze podejście w celu poprawy przystępności cenowej i stabilności usług planowania rodziny i opieki zdrowotnej dla matek

UWAGA: Zgodnie z prawem do wyboru w zakresie reprodukcji, projekty z komponentem usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego nie mogą kłaść nacisku na konkretny produkt lub metodę antykoncepcji, ale raczej rozszerzać dostęp do szerokiej gamy dostępnych produktów i metod.

MSD for Mothers Global Grants Program - KRYTERIA OCENY

Wnioski będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1. Proponowany Projekt

 • Przejrzystość wniosku z jasnymi celami i wynikami, które są powiązane z dowodami
 • Wykazane dogłębne zrozumienie problemu i włączenie strategii odnoszących się do lokalnych przyczyn śmiertelności i zachorowalności matek
 • Włączenie obiecujących metod zmniejszania dysproporcji w wynikach zdrowotnych matek
 • Włączenie kreatywnych, wielosektorowych rozwiązań w celu poprawy zdrowia matek i zmniejszenia dysproporcji, w tym rozwiązań w oparciu o społeczności lokalne

2. Doświadczenie organizacyjne

 • Ogólne doświadczenie, w tym prowadzenie złożonych projektów związanych ze zdrowiem matki lub dziedziną pokrewną (np. wcześniejsza praca nad zdrowiem matki i/lub zmniejszaniem dysproporcji w dostępie do zdrowia)
 • Wykazane zdolności i umiejętności do przeprowadzania proponowanych działań (np. wiedza techniczna, relacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami)
 • Doświadczenie w komunikowaniu i rozpowszechnianiu wyników wśród kluczowych odbiorców (np. kobiet, przedstawicieli władz, pracowników służby zdrowia)

3. Potencjał w zakresie zrównoważonego rozwoju i możliwego do osiągnięcia wpływu

 • Duży potencjał do osiągnięcia wymiernych rezultatów w ramach czasowych projektu
 • Przewidywany zasięg (np. docelowa liczba kobiet lub pracowników służby zdrowia, do których dotrze projekt)
 • Możliwości osiągnięcia i wykorzystania efektu skali i kontynuacji projektu (np. możliwości współfinansowania przez partnerów zewnętrznych, integracja z istniejącymi programami lokalnymi lub krajowymi, itp.)

MSD może finansować wyłącznie organizacje non-profit. Firma MSD nie może finansować lokalnych ośrodków i wydziałów zdrowia, innych państwowych jednostek ochrony zdrowia, szpitali, czy innych należących do systemu opieki zdrowotnej.

Następujące organizacje lub projekty NIE kwalifikują się do wsparcia:

 • Organizacje lub inne podmioty, które kupują, polecają, używają, refundują lub przepisują produkty MSD lub mają możliwość wpływania na zakup, wykorzystanie, przepisywanie, pozycjonowanie, wycofanie czy refundację produktów MSD, reprezentujące pacjentów, pracowników służby zdrowia (HCP) lub płatnika. Uniwersyteckie ośrodki, posiadające szpitale akademickie mogą kwalifikować się do udziału w konkursie po przeprowadzeniu audytu lokalnego;
 • Projekty, które bezpośrednio wpływają na działalność firmy MSD lub ją rozwijają, m.in. poprzez zakupy, korzystanie z produktu, przepisywanie, stanowisko w wykazie leków, wycenę, refundacje, skierowania, a także zalecenie lub płatność za produkty;
 • Fundusze projektu są wykorzystywane do opłacania pracowników służby zdrowia, którzy mają licencję na przepisywanie leków
 • Fundusze projektu wykorzystywane na zakup komputerów lub laptopów (można je zamiast tego wypożyczyć)
 • Osoby fizyczne (w tym wsparcie w dojazdach osób na spotkania)
 • Organizacje nastawione na zysk
 • Organizacje, kampanie i działania polityczne
 • Organizacje związkowe
 • Organizacje lub grupy religijne
 • Organizacje dyskryminujące ze względu na rasę, grupę społeczną, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, religię, wiek, pochodzenie narodowe, status weterana lub niepełnosprawność;
 • Działalność kapitałowa, w tym budowa lub renowacja obiektów oraz ich wyposażenie.
 • Podstawowe lub kliniczne projekty badawcze, w tym badania epidemiologiczne, badania kliniczne, badania wyników, badania rzeczywistych dowodów lub inne badania farmaceutyczne;
 • Zakup materiałów lub sprzętu niezwiązanego z proponowanym projektem lub programem;
 • Usługi opieki medycznej, usługi planowania rodziny, zakup leków, środków antykoncepcyjnych, szczepionek lub wyrobów medycznych;
 • Rozwój nowych produktów;
 • Imprezy, których celem jest zbieranie funduszy, takie jak kolacje / gale;
 • Spotkania/sympozja/lub konferencje, które nie są związane z długoterminowymi celami projektu;
 • Wypłata wynagrodzeń pracownikom niezwiązanym z proponowanym projektem lub programem;
 • Organizacje, w przypadku których dotacja przekracza 50% ich obecnego budżetu rocznego.

KONTAKT W razie pytań prosimy o przesłanie wiadomości na adres: katarzyna.kozlowska@merck.com

PL-NON-00774 wyd. 05_2023