KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest MSD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000180490, NIP: 9512098811, REGON: 15621609 („Administrator” lub „MSD”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: DPOPoland@msd.com

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:

  • nawiązania kontaktu z Panią/Panem oraz przyszłego zawarcia lub realizacji umowy, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przez nimi – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wypełnienia obowiązków spoczywających na MSD wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być pracownicy, współpracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych, a w odniesieniu do pozostałych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, przez okres ważności tych celów albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), o ile nie stoi to w sprzeczności z koniecznością wypełnienia obowiązków spoczywających na MSD wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)..

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji wskazanych powyżej celów.